Hur påverkar tändstiftets egenskaper motorparametrar?

Spark plugs
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

Tändstiftets egenskaper påverkar kvaliteten på antändningen av blandningen och i stor utsträckning motorns parametrar.

Vid bedömning av tändstift beaktas flera viktiga värden, från vilka egenskaperna hos tändstiftet härleds.

Innehåll

Elektrodavstånd

Avståndet mellan tändstiftselektroderna påverkar avsevärt gnistans kvalitet. Ju mindre avståndet är mellan elektroderna, desto mindre spänning krävs för att skapa en gnista.

Med mycket kort elektrodavstånd är gnistlängden mycket kort, vilket gör att mycket lite energi frigörs, vilket kan leda till dålig antändning av blandningen och minskar sannolikheten för att blandningen antänds.

Om det finns en feltändning (feltändning av blandningen) är motorn bullrigare och motorns prestanda är lägre. Å andra sidan kräver det stora avståndet mellan tändstiftets elektroder en hög spänning som krävs för att skapa en gnista för att antända blandningen, vilket kan göra att en gnista missas vid låga motorvarvtal.

Trådlängd

Om du använder ett tändstift med längre gänga än föreskrivet finns det risk för mekaniska skador på motorn, eftersom en större del av tändstiftet än nödvändigt kommer att störa förbränningskammaren. Detta kan göra att kolven möter tändstiftet i området för den övre dödpunkten. Allt beror dock på platsen för tändstiftet i cylinderhuvudet.

Utöver detta problem finns det ett annat problem, vilket är att en del av gängan sticker ut i förbränningskammaren, som utsätts för många negativa påverkan, vilket gör att olika föroreningar sätter sig på tändstiftets gänga.

Vid byte av tändstift kan dessa skada gängan i cylinderhuvudet. Vid användning av ett tändstift med kortare gänga än föreskrivet finns det en risk att smuts sätter sig i cylinderhuvud-gängan, vilket kan orsaka problem vid montering av det föreskrivna tändstiftet.

Att använda ett tändstift med längre gänga än föreskrivet påverkar överhettning av tändstiftet och de nämnda negativen. Den avsevärda yta av tändstiftsgängan som sträcker sig in i förbränningskammaren absorberar mycket värme från förbränningskammaren och kan därmed nå extremt höga temperaturer.

Resultatet är självantändning och motorknackning orsakad av tändstiftet. Detta kommer snabbt att leda till ett allvarligt fel inte bara i tändstiftet utan även i motorn.

Termiskt värde

Det termiska värdet mäter tändstiftets termiska belastning, som är anpassad till en specifik motortyp. Tändstiftets värmevärde beror på dess konstruktion och de material som används. Tändstiftet får inte överskrida ett visst temperaturområde under drift.

Det betyder att ett visst tändstift inte får överhettas i en viss motor och inte får ha för låg temperatur i en annan. Det är därför tändstift är uppdelade i varma och kalla tändstift. Tändstiftet är inte en värmekälla utan måste avleda det från förbränningsutrymmet eller dess yta.

Tändstift som leder bort värme i större utsträckning och snabbare kallas för kalla tändstift. Å andra sidan kallas tändstift med mindre värmeavledning för varma tändstift. Förmågan att avleda värme beror på tändstiftets utformning, men storleken på ytan på isolatorns nedre del avgör i första hand stiftets termiska värde.

Om spetsen på isolatorn är lång kommer tändstiftet att ha ett högt värmevärde (varmt tändstift); omvänt, om tändstiftet har en kort spets av isolatorn, kommer tändstiftet att ha ett lågt värmevärde (kallt tändstift).

Sammanfattning

Anta att du använder ett tändstift i din bils motor med ett annat värmevärde än det som anges av tillverkaren. I så fall kan det orsaka knackningar på motorn (självantändning av blandningen) och därmed minska motorns prestanda.