Europeiska utsläppsstandarder: Vad är deras syfte?

EU flag
Under huven
Publicerad på
Översatt från original (källa: autoride.co)

Europeiska utsläppsnormer började införas 1992 för alla nya bilar för att förbättra luftkvaliteten. Vid tidpunkten för publicering måste alla nya bilar som säljs i EU uppfylla utsläppsnormen Euro 6.

Nu senast förhandlas dock om den slutliga formen av den nya utsläppsstandarden Euro 7, som ska gälla sommaren 2025. Vad kommer det att innebära, vad representerar de andra utsläppsnormerna i Euro och vad som gäller för diesel- och bensinmotorer ?

Innehåll

Enligt EU är fordonsavgaser bland Europas främsta föroreningskällor och försämrad luftkvalitet. Reglerna sätter acceptabla gränser för avgasutsläpp från fordon som säljs i EU- och EES-medlemsstater (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) och är utformade för att bli allt strängare med tiden.

Europeiska Euro Emission Standards för att minska skadliga ämnen

  • Kväveoxider (NOx) - är skadliga för hälsan; de angriper lungor och slemhinnor. De bildas i motorn vid förbränning.

  • Kolmonoxid (CO) - är en färglös, smaklös och luktfri gas som är lättare än luft. Det är icke-irriterande men mycket giftigt, binder till hemoglobin och förhindrar därmed syreöverföring från lungorna till vävnaderna.

  • Kolväten (HC) - innehåller huvudsakligen cancerframkallande (cancerframkallande) kolväten, giftiga aldehyder och icke-giftiga alkaner och alkener.

  • Partiklar (PM) - små partiklar av fast tillstånd spridda i luften, så små att de kan transporteras med luft. Deras ökade koncentration orsakar hälsoproblem, såsom inflammatoriska lungsjukdomar, luftvägssjukdomar och kroniska lungsjukdomar som inte kan botas.

"Det krävs 50 nya bilar idag för att producera samma mängd skadliga utsläpp som en bil byggd på 1970-talet."

Siffrorna visar också på en drastisk minskning av skadliga ämnen

  • Kolmonoxid (CO): minskat med 63 % i bensinmotorn och med 82 % i dieselmotorn sedan 1993

  • Kolväten (HC): sedan 2001 har deras mängd minskat med 50 % i bensinmotorer

  • Kväve oxider (NOx): minskat med 84 % sedan 2001

  • Partiklar (PM): minskat med 96 % i dieselmotorer sedan 1993

Eftersom bensin- och dieselmotorer ger olika utsläpp är de också föremål för olika standarder. Till exempel producerar dieselmotorer mer partiklar och sot, vilket ledde till introduktionen av dieselpartikelfiltret (DPF/FAP).

Ändå har utsläppen från vägtransporter inte minskat så mycket som EU förväntade sig. Utsläppen mäts i konstgjorda förhållanden som inte har något att göra med verkliga körförhållanden, så även om tabellvärdena stämde överens var de verkliga någonstans helt avstängda.

En tabell utarbetad av Europeiska kommissionen listar de Euro-kategorier som gäller för nya fordonsmodeller som godkänts efter ett visst datum. Alla fordon som säljs inom ett år från datumet nedan måste uppfylla den relevanta standarden.

Emissionsstandard

Godkänd från och med datumet

Euro 1

Juli 1992

Euro 2

Januari 1996

Euro 3

Januari 2000

Euro 4

Januari 2005

Euro 5

September 2009

Euro 6

September 2014

Utsläppsnorm Euro 1

Den första paneuropeiska utsläppsstandarden, Euro 1, introducerades i juli 1992. Sedan dess har alla nya fordon behövt förses med en katalysator och förinställda för blyfri olja.

Euro 1 utsläppsgränser för bensin:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

Euro 1 utsläppsgränser för diesel:

CO

2,72 g/km

HC + NOx

0,97 g/km

PM

0,14 g/km

Utsläppsstandard Euro 2

Euro 2-emissionsstandarden godkändes den 1 januari 1996. Denna standard sänkte kolmonoxid och den kombinerade gränsen för kolväten och kväveoxider.

Euro 2 utsläppsgränser för bensin:

CO

2,2 g/km

HC + NOx

0,5 g/km

Euro 2 utsläppsgränser för diesel:

CO

1 g/km

HC + NOx

0,7 g/km

PM

0,08 g/km

Utsläppsstandard Euro 3

Utsläppsstandarden Euro 3 godkändes den 1 januari 2000 och delade upp gränsvärdena för kolväten och kväveoxider men lade även till en särskild gräns för kväveoxider.

Euro 3 utsläppsgränser för bensin:

CO

2,3 g/km

HC

0,20 g/km

NOx

0,15 g/km

Euro 3 utsläppsgränser för diesel:

CO

0,64 g/km

HC + NOx

0,56 g/km

NOx

0,50 g/km

PM

0,05 g/km

Utsläppsnorm Euro 4

Den introducerades den 1 januari 2005.

Euro 4 utsläppsgränser för bensin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,08 g/km

Euro 4 utsläppsgränser för diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,30 g/km

NOx

0,25 g/km

PM

0,025 g/km

Utsläppsstandard Euro 5

Den godkändes den 1 september 2009. Den stora nyheten med Euro 5 var introduktionen av partikelfilter (DPF/FAP) för alla nya dieselfordon.

Euro 5 utsläppsgränser för bensin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0 005 g/km

Euro 5 utsläppsgränser för diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,23 g/km

NOx

0,18 g/km

PM

0,005 g/km

Utsläppsstandard Euro 6

Euro 6-emissionsstandarden godkändes den 1 september 2014. Den sjätte Euro-emissionsstandarden är fokuserad på diesel-NOx, främst på grund av resultaten från studier som kopplar dessa utsläpp till andningsproblem.

För att nå de nya målen har vissa tillverkare infört en selektiv katalytisk reduktion i bilar, där AdBlue sprutas in i dieselmotorns avgaser.

Euro 6 utsläppsgränser för bensin:

CO

1,0 g/km

HC

0,10 g/km

NOx

0,06 g/km

PM

0 005 g/km

Euro 6 utsläppsgränser för diesel:

CO

0,50 g/km

HC + NOx

0,17 g/km

NOx

0,08 g/km

PM

0,005 g/km

Utsläppen från fordon har visserligen minskat, men inte så mycket som tabellerna visar, varför EU inför en annan procedur för att mäta utsläpp från den 1 september 2017. Jämfört med tidigare när laboratoriemätningarna var bra kommer man nu att mäta utsläppen under verkliga körscenarier, vilket bättre bör återspegla fordonets faktiska utsläpp.

Utsläppsstandard Euro 7

Euro 7-utsläppsstandarden bör införas i juli 2025, men den slutliga formen av denna standard är fortfarande under förhandling. Det kommer att vara den strängaste standarden. Även om förändringarna jämfört med den tidigare Euro 6-standarden inte är alltför drastiska när man bara tittar på tabellerna, kommer Europeiska unionen att kräva att dessa standarder gäller i verklig drift.

Det innebär även korta körningar, körning i kallt väder, eller med last på taket eller påkopplat släp. Hittills har bilar varit tvungna att uppfylla gränserna för laboratorieförhållanden, så det här är en enorm förändring.

För att göra saken värre bör personbilar kunna klara de utsläpp som tillverkaren garanterar i tio år och minst 200 tusen kilometer (eller 125 tusen miles). När det gäller lastbilar är denna gräns satt till femton år och minst 875 tusen kilometer (eller 550 tusen miles).

Skulle Euro 7 Emission Standard vara den sista spiken i kistan?

Flera biltillverkare har en negativ inställning till utsläppsnormen Euro 7. Enligt många är ökningen av priset på personbilar oundviklig under denna standard. Det skulle bland annat innebära en begränsning av produktionen, slutet på tillgängliga fordon eller till och med slutet för vissa bilfabriker inom EU.